Publicatiepagina ANBI

Stichting Tiel Tip Top is als “Goede Doelen”-organisatie door de Belastingdienst aangemerkt als erkend ANBI-stichting. De afkorting ANBI staat voor “Algemeen Nut Beogende Instelling” en dat betekent dat de Belastingdienst controleert of wij aan de voorwaarden van de ANBI-status voldoen.

Een stichting met ANBI-status heeft geen winstoogmerk en zet zich voor ten minste 90% in voor het algemene nut. Een stichting met ANBI-status heeft vanuit de Belastingdienst een publicatieplicht waardoor de giften en donaties aan de betreffende stichting vrijgesteld worden van de BTW en voor particulieren en bedrijven zelfs fiscaal aftrekbaar zijn.

U bevindt zich op onze “Publicatiepagina ANBI”. Wij houden deze pagina zo actueel als mogelijk. Mocht u onverhoopt fouten en/of niet werkende linken tegenkomen op deze pagina laat het ons dat SVP weten via ons contactformulier.


Algemene informatie

Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Tiel Tip Top
Handelsnaam: TielTipTop
Profiel URL: http://www.tieltiptop.nl/anbi
Statutaire zetel: Prinses Beatrixlaan 3, 4001AG Tiel
Datum akte van oprichting: 05-12-2017
Rekeningnummer: NL42 RABO 0325 3935 59
KvK nummer: 70236194
RSIN: 858206419

Doelstellingen & activiteiten

De doelstellingen van Stichting Tiel Tip Top zijn:

  • Een schone leefomgeving binnen de gemeente Tiel bevorderen;
  • De bewustwording van ieders verantwoordelijkheid voor een schone leefomgeving te vergroten;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Stichting Tiel Tip Top beoogt deze doelen te behalen door:

  • Inwoners uit de gemeente Tiel actief te betrekken bij onze sociale werkgroep;
  • Onze sociale werkgroep te faciliteren in begeleiding en materialen die nodig zijn bij de praktische uitvoering ten behoeve van onze doelstellingen;
  • Fondsen te werven zodat onze sociale werkgroep op eigenzinnige wijze bekendheid kan geven aan haar bestaan en aan onze doelstellingen;
  • Samen met onze sociale werkgroep ludieke methoden te ontwikkelen zodat inwoners uit de gemeente Tiel en haar bezoekers gehoor zullen geven aan onze kernboodschap.

Organisatie / bestuurders

De organisatie bestaat uit 3 bestuursleden, te weten: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Conform de statuten zijn zij met de andere bestuurders gezamenlijk bevoegd.

Naam Titel / functie Beloning
B. van den Berg – van der Stam Voorzitter / projectleider Geen
E.T.H. van den Broek – Kraaijeveld Secretaris Geen
A.H. Nagel Penningmeester Geen

Contact Informatie

Telefoonnummer: 06-12979400
E-mailadres: info@tieltiptop.nl
Postadres: Prinses Beatrixlaan 3, 4001 AG Tiel
Bezoekadres: Rozenstraat 45, 4001 DV Tiel
Internetadres: http://www.tieltiptop.nl

 


Downloads & Documenten

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren